Podmínky dárcovského portálu daruj.mistoproprirodu.cz

Tyto Podmínky užívání dárcovského portálu daruj.mistoproprirodu.cz – dále jako „Podmínky“ upravují vztahy při správě darů mezi provozovatelem dárcovského portálu, kterým je Český svaz ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4, IČ 00103764, DIČ CZ00103764, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 931 u Městského soudu v Praze, dále jako „obdarovaný“ a poskytovatelem daru, dále jako „dárce“.

I. Účel veřejné sbírky Místo pro přírodu

Účelem veřejné sbírky Místo pro přírodu je získání peněžitých příspěvků na výkupy pozemků do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody, jejich následný management a úhrady daní z nemovitostí za vykoupené pozemky s cílem uchování přírodní a krajinářské hodnoty vykoupených pozemků v nezměněném stavu pro následující generace a uskutečnění revitalizace vykoupených zdevastovaných pozemků pro obnovení jejich přírodní a krajinářské hodnoty.

Sbírka je povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.

II. Způsoby poskytování darů a nakládání s nimi

Dary jsou poslány dárcem na veřejný sbírkový účet Místo pro přírodu, č. ú. 9999922/0800.

Dary mohou být obdarovanému poskytovány některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci dárcovského portálu daruj.mistopropridu.cz

  1. platbou platební kartou on-line
  2. platbou pomocí převodu na účet

Obdarovaný využije dary přesně dle bodu č. I. Účel veřejné sbírky Místo pro přírodu.

Potvrzení o daru

Hodnotu poskytnutého daru či příspěvku do veřejné sbírky si dárce může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“.

Pro potvrzení o daru musí dárce vyplnit jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště a kontaktní e-mail (pokud ho má), za účelem snazšího zaslání potvrzení. Poté obdarovaný zašle potvrzení o daru nejpozději do 15. 2. následujícího roku.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Odesláním vyplněného formuláře dárce potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly obdarovaným zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Obdarovaný prohlašuje, že veškeré osobní údaje dárce budou použity pouze k vystavení potvrzení o daru a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě.

Odesláním vyplněného formuláře potvrzuje dárce, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

IV. Závěrečná ustanovení

Poskytnutím daru dárce zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a dar poskytuje v souladu s nimi. Dárce tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo dar poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím daru zároveň dárce deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10. 2022.